Podmínky služby

Vítejte v TenthMobile! Tyto webové stránky provozuje Drovemedia LLC a v těchto podmínkách služby se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na TenthMobile.

Používáním této webové stránky a zapojením se do našich služeb souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky služby a budete jimi vázáni. Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky. Pokud nesouhlasíte s kteroukoli částí těchto podmínek, nesmíte přistupovat na web ani používat naše služby.

Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně prohlížečů, prodejců, zákazníků, obchodníků a přispěvatelů obsahu. Tyto podmínky, stejně jako jakékoli další podmínky a zásady, na které se odkazuje nebo jsou dostupné prostřednictvím hypertextových odkazů, představují závaznou smlouvu mezi vámi a námi.

1. Přijetí podmínek

Přístupem nebo používáním jakékoli části našich webových stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami služby uvedenými v této smlouvě, nesmíte přistupovat na web ani používat naše služby. Váš souhlas je výslovně omezen na tyto smluvní podmínky.

Všechny nové funkce nebo nástroje přidané na naše webové stránky budou také podléhat těmto Podmínkám služby. Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi těchto podmínek. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat aktualizace této stránky. Vaše další používání webu po jakýchkoli změnách znamená, že tyto změny přijímáte.

2. Podmínky internetového obchodu

Souhlasem s těmito Podmínkami služby prohlašujete, že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště, nebo že jste udělili souhlas s tím, aby jakékoli nezletilé závislé osoby mohly používat tyto stránky pod vaším dohledem. Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům a nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci, včetně zákonů o autorských právech. Přenos červů, virů nebo jakéhokoli destruktivního kódu je přísně zakázán. Porušení nebo porušení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

3. Všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli. Obsah (kromě informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat přenosy přes různé sítě a změny za účelem přizpůsobení technickým požadavkům. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.

Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část Služby. Nadpisy použité v této smlouvě slouží pro pohodlí a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky služby.

4. Přesnost, úplnost a aktuálnost informací

Neneseme odpovědnost, pokud informace na našich stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na této stránce slouží pouze pro obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat jako na jediný základ pro rozhodování. Jakékoli spoléhání se na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko. Historické informace uvedené na webu nejsou aktuální a slouží pouze pro referenci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah stránek bez povinnosti aktualizovat jakékoli informace.

5. Úpravy Služby a cen

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit. Vyhrazujeme si právo upravit nebo ukončit službu nebo jakoukoli její část bez upozornění. Neneseme odpovědnost za žádné úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

6. Produkty nebo služby

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím našich webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají našim Zásadám vrácení. Vynakládáme maximální úsilí, abychom barvy a obrázky našich produktů zobrazovali co nejpřesněji, ale nemůžeme zaručit, že zobrazení monitoru vašeho počítače bude přesné. Vyhrazujeme si právo omezit prodej našich produktů nebo služeb na konkrétní regiony, jednotlivce nebo množství. Popisy produktů nebo ceny produktů se mohou bez upozornění změnit.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím Služby splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

7. Přesnost fakturačních údajů a informací o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Můžeme také omezit nebo zakázat objednávky, o kterých se domníváme, že je zadávají prodejci, prodejci nebo distributoři. Souhlasíte s tím, že budete u všech nákupů v našem obchodě poskytovat přesné a aktuální informace.

8. Volitelné nástroje

Můžeme poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu ani vstup. Tyto nástroje jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek. Použití volitelných nástrojů třetích stran je na vaše vlastní riziko a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami poskytovanými příslušnými poskytovateli třetích stran a souhlasíte s nimi. Všechny nové funkce nebo služby nabízené prostřednictvím webových stránek budou také podléhat těmto Podmínkám služby.

9. Odkazy třetích stran

Naše služba může zahrnovat obsah, produkty a služby třetích stran. Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti materiálů, produktů nebo služeb třetích stran. Jakékoli transakce nebo interakce s webovými stránkami třetích stran jsou na vaše vlastní riziko a před zahájením jakékoli transakce byste si měli přečíst jejich zásady a postupy. Stížnosti nebo obavy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

10. Uživatelské komentáře, zpětná vazba a další příspěvky

Pokud nám zašlete konkrétní komentáře nebo materiály, souhlasíte s tím, že můžeme bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a používat tyto komentáře nebo materiály v jakémkoli médiu, kdykoli a bez náhrady nebo závazků. Můžeme monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo který porušuje práva duševního vlastnictví nebo tyto podmínky služby. Jste odpovědní za to, že vaše komentáře neporušují práva žádné třetí strany nebo neobsahují nezákonný nebo škodlivý materiál.

11. Osobní údaje

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím našeho obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

12. Chyby, nepřesnosti a opomenutí

Občas se na našich stránkách nebo ve Službě mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí týkající se popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky bez předchozího upozornění.

13. Zakázané použití

Kromě jiných zákazů uvedených v těchto Podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah k jakýmkoli nezákonným účelům. To zahrnuje nabádání ostatních k nezákonným činům, porušování předpisů nebo zákonů, porušování práv duševního vlastnictví, obtěžování nebo diskriminaci na základě různých kritérií, odesílání nepravdivých informací, nahrávání virů nebo škodlivého kódu, shromažďování osobních údajů druhých, spamování a zasahování do bezpečnosti funkce. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby z důvodu porušení některého z těchto zakázaných použití.

14. Zřeknutí se záruk; Omezení odpovědnosti

Nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky získané z naší služby budou přesné nebo spolehlivé. Používání služby je na vaše výhradní riziko. Služba je poskytována „tak jak je“ a „jak je k dispozici“ bez jakýchkoli záruk nebo podmínek. Neneseme odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu, včetně ušlého zisku, ušlého výnosu, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo podobných škod, vyplývající z vašeho používání služby nebo jakéhokoli produktu nebo obsahu, a to i v případě, že jste byli upozorněni možnost takových škod. Některé jurisdikce neumožňují omezení odpovědnosti, takže se na vás toto omezení nemusí vztahovat.

15. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás a naše přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele a zaměstnance odškodníte, budete je bránit a budete je chránit před jakýmkoli nárokem nebo žádostí, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z vašeho porušení těchto podmínek služby nebo porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetích stran.

16. Oddělitelnost

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek služby shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení vymáháno v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a nevymahatelná část bude od těchto podmínek služby oddělena, aniž by to ovlivnilo platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

17. Ukončení

Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo tím, že přestanete používat naše stránky. Můžeme také ukončit tuto smlouvu kdykoli bez upozornění, pokud se domníváme, že jste porušili jakékoli podmínky nebo ustanovení. Zůstanete odpovědní za všechny částky splatné do data ukončení.

18. Rozhodné právo

Tyto podmínky služby a jakékoli smlouvy o službách se řídí a vykládají v souladu se zákony Spojených států amerických.

19. Změny smluvních podmínek

Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách a vaše další používání našich webových stránek nebo služeb po jakýchkoli změnách znamená, že tyto změny přijímáte.

20. Zásady ochrany osobních údajů:

Informace týkající se Zásad ochrany osobních údajů naleznete v našich Zásady ochrany osobních údajů.

21. Zásady vrácení peněz:

Informace týkající se vrácení peněz a vracení naleznete na našem webu Reklamační řád.

22. Zásady dopravy:

Informace o našich přepravních zásadách naleznete v našich Zásady dopravy.

23. Platební podmínky:

Informace o našich platebních zásadách naleznete v našich Platební politika.

24. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek služby, můžete nás kontaktovat na adrese support@tenthmobile.com.

💸 Buy now, Pay later with Free Shipping 🚚
X