Warunki usługi

Witamy w TenthMobile! Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez firmę Drovemedia LLC i w niniejszych warunkach świadczenia usług terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do TenthMobile.

Korzystając z tej witryny i korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków świadczenia usług i będziesz nimi związany. Przeczytaj uważnie te warunki. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani korzystać z naszych usług.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym przeglądarek, dostawców, klientów, sprzedawców i autorów treści. Niniejsze warunki, a także wszelkie dodatkowe warunki i zasady, do których istnieją odniesienia lub które są dostępne za pośrednictwem hiperłączy, stanowią wiążącą umowę między Tobą a nami.

1. Akceptacja Regulaminu

Wchodząc lub korzystając z jakiejkolwiek części naszej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami świadczenia usług określonymi w niniejszej umowie, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z naszych usług. Twoja akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do naszej witryny internetowej będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług. Z najnowszą wersją niniejszych warunków możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem aktualizacji. Dalsze korzystanie z witryny internetowej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

2. Regulamin Sklepu Internetowego

Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że wyraziłeś zgodę na umożliwienie osobom niepełnoletnim pozostającym na Twoim utrzymaniu korzystania z tej witryny pod Twoim nadzorem. Nie możesz używać naszych produktów do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych i nie możesz naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji, w tym praw autorskich. Przesyłanie robaków, wirusów lub jakiegokolwiek destrukcyjnego kodu jest surowo zabronione. Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z niniejszych warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

3. Ogólne Warunki

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Treści (z wyjątkiem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i mogą obejmować transmisje w różnych sieciach oraz zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Nie możesz reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nagłówki użyte w niniejszej umowie służą wygodzie i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki świadczenia usług.

4. Dokładność, kompletność i aktualność informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje na naszej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy ich traktować jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Informacje historyczne zawarte na stronie nie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zawartości serwisu w dowolnym momencie, bez obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji.

5. Zmiany w Serwisie i Cennikach

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi lub dowolnej jej części bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

6. Produkty lub usługi

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają naszej Polityce zwrotów. Dokładamy wszelkich starań, aby kolory i obrazy naszych produktów były jak najdokładniej wyświetlane, ale nie możemy zagwarantować, że obraz wyświetlany na monitorze komputera będzie dokładny. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do określonych regionów, osób lub ilości. Opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych za pośrednictwem Usługi spełni Twoje oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

7. Dokładność informacji rozliczeniowych i konta

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Możemy również ograniczyć lub zabronić zamówień, które naszym zdaniem są składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów. Wyrażasz zgodę na podanie dokładnych i aktualnych informacji w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie.

8. Narzędzia opcjonalne

Możemy zapewnić dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wkładu. Narzędzia te są dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków. Korzystanie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich odbywa się na własne ryzyko i należy upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki dostarczone przez odpowiednich dostawców zewnętrznych. Wszelkie nowe funkcje lub usługi oferowane za pośrednictwem witryny internetowej będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług.

9. Linki stron trzecich

Nasza Usługa może obejmować treści, produkty i usługi stron trzecich. Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do witryn internetowych, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności materiałów, produktów lub usług stron trzecich. Wszelkie transakcje lub interakcje z witrynami internetowymi stron trzecich odbywają się na własne ryzyko i przed przystąpieniem do jakichkolwiek transakcji należy zapoznać się z ich polityką i praktykami. Reklamacje lub wątpliwości dotyczące produktów podmiotów trzecich należy kierować do podmiotu trzeciego.

10. Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia

Jeśli przesyłasz nam określone komentarze lub materiały, zgadzasz się, że możemy bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i wykorzystywać te komentarze lub materiały na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i bez wynagrodzenia i zobowiązań. Możemy monitorować, edytować lub usuwać treści, które uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, lub które naruszają prawa własności intelektualnej lub niniejsze Warunki świadczenia usług. Jesteś odpowiedzialny za to, aby Twoje komentarze nie naruszały praw osób trzecich ani nie zawierały materiałów niezgodnych z prawem lub szkodliwych.

11. Dane osobowe

Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem naszego sklepu podlega naszej Polityce prywatności.

12. Błędy, niedokładności i pominięcia

Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia związane z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, kosztami wysyłki produktów, czasem transportu i dostępnością. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień bez wcześniejszego powiadomienia.

13. Zabronione zastosowania

Oprócz innych zakazów określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem. Obejmuje to namawianie innych do podejmowania działań niezgodnych z prawem, naruszanie przepisów lub przepisów, naruszanie praw własności intelektualnej, nękanie lub dyskryminowanie na podstawie różnych kryteriów, przesyłanie fałszywych informacji, przesyłanie wirusów lub złośliwego kodu, zbieranie danych osobowych innych osób, spamowanie i ingerowanie w bezpieczeństwo cechy. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych zabronionych zastosowań.

14. Wyłączenie gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane dzięki naszym usługom będą dokładne i wiarygodne. Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa jest świadczona „w stanie, w jakim jest” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji ani warunków. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody powstałe w wyniku korzystania przez Ciebie z Usługi lub jakiegokolwiek produktu lub treści, nawet jeśli zostaniesz o tym poinformowany możliwość wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności, więc to ograniczenie może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

15. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas oraz nasze podmioty stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z Twojego naruszenie niniejszego Regulaminu lub naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.

16. Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie oddzielona od niniejszych Warunków świadczenia usług, bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

17. Zakończenie

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny. Możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, jeśli uważamy, że naruszyłeś jakiekolwiek warunki lub postanowienia. Pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy.

18. Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie umowy dotyczące Usług podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i zgodnie z nim będą interpretowane.

19. Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian, a dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej lub usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

20. Polityka prywatności:

Informacje dotyczące Polityki Prywatności znajdziesz w naszej Polityka prywatności.

21. Polityka zwrotów:

Informacje na temat zwrotów i zwrotów znajdują się w naszym dziale Polityka zwrotów.

22. Polityka wysyłkowa:

Aby uzyskać informacje dotyczące naszej polityki wysyłkowej, zapoznaj się z naszą Zasady wysyłki.

23. Polityka płatności:

Aby uzyskać informacje dotyczące naszej polityki płatności, zapoznaj się z naszą Zasady płatności.

24. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków świadczenia usług, możesz skontaktować się z nami pod adresem support@tenthmobile.com.