Användarvillkor

Välkommen till TenthMobile! Denna webbplats drivs av Drovemedia LLC, och genomgående i dessa användarvillkor hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till TenthMobile.

Genom att använda denna webbplats och engagera dig i våra tjänster samtycker du till att följa och vara bunden av följande användarvillkor. Läs dessa villkor noggrant. Om du inte godkänner någon del av dessa villkor får du inte komma åt webbplatsen eller använda våra tjänster.

Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och innehållsbidragsgivare. Dessa villkor, såväl som eventuella ytterligare villkor och policyer som refereras till eller är tillgängliga via hyperlänkar, utgör ett bindande avtal mellan dig och oss.

1. Godkännande av villkor

Genom att gå in på eller använda någon del av vår webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla tjänstevillkor som beskrivs i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda våra tjänster. Ditt godkännande är uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till på vår webbplats kommer också att omfattas av dessa användarvillkor. Du kan granska den senaste versionen av dessa villkor när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella ändringar indikerar att du accepterar dessa ändringar.

2. Villkor för onlinebutik

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du har gett ditt samtycke till att tillåta minderåriga anhöriga att använda denna webbplats under din överinseende. Du får inte använda våra produkter för några olagliga eller obehöriga ändamål, och du får inte bryta mot några lagar i din jurisdiktion, inklusive upphovsrättslagar. Överföring av maskar, virus eller annan destruktiv kod är strängt förbjudna. Ett brott mot eller brott mot någon av dessa villkor kommer att resultera i att dina tjänster omedelbart avslutas.

3. Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra service till någon av vilken anledning som helst. Innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och kan innebära överföringar över olika nätverk och ändringar för att anpassa sig till tekniska krav. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du får inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Rubrikerna som används i detta avtal är av bekvämlighetsskäl och begränsar eller påverkar inte på annat sätt dessa användarvillkor.

4. Informationens noggrannhet, fullständighet och aktualitet

Vi är inte ansvariga om informationen på vår webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte litas på som den enda grunden för att fatta beslut. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk. Historisk information som tillhandahålls på webbplatsen är inte aktuell och är endast för referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra webbplatsens innehåll när som helst, utan någon skyldighet att uppdatera någon information.

5. Ändringar av tjänsten och priser

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten eller någon del av den utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

6. Produkter eller tjänster

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och omfattas av vår returpolicy. Vi gör allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter så exakt som möjligt, men vi kan inte garantera att din datorskärms visning kommer att vara korrekt. Vi förbehåller oss rätten att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till specifika regioner, individer eller kvantiteter. Beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras utan föregående meddelande.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls via tjänsten kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

7. Korrekthet i fakturerings- och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Vi kan också begränsa eller förbjuda beställningar som vi tror görs av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information för alla köp som görs i vår butik.

8. Valfria verktyg

Vi kan ge tillgång till tredjepartsverktyg som vi inte har kontroll eller input över. Dessa verktyg tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor. Din användning av valfria verktyg från tredje part sker på egen risk, och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren som tillhandahålls av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna. Alla nya funktioner eller tjänster som erbjuds via webbplatsen kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

9. Tredjepartslänkar

Vår tjänst kan innehålla innehåll, produkter och tjänster från tredje part. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten i material, produkter eller tjänster från tredje part. Alla transaktioner eller interaktioner med tredje parts webbplatser sker på egen risk, och du bör granska deras policyer och praxis innan du gör några transaktioner. Klagomål eller problem relaterade till tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

10. Användarkommentarer, feedback och andra inlägg

Om du skickar in specifika kommentarer eller material till oss, samtycker du till att vi, utan begränsningar, får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda dessa kommentarer eller material i vilket medium som helst, när som helst och utan kompensation eller skyldighet. Vi kan övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor. Du ansvarar för att se till att dina kommentarer inte kränker någon tredje parts rättigheter eller innehåller olagligt eller skadligt material.

11. Personlig information

Ditt inlämnande av personlig information via vår butik styrs av vår integritetspolicy.

12. Fel, felaktigheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden relaterad till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar utan föregående meddelande.

13. Förbjuden användning

Utöver andra förbud som beskrivs i dessa användarvillkor är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll för något olagligt syfte. Detta inkluderar att uppmana andra att utföra olagliga handlingar, bryta mot förordningar eller lagar, göra intrång i immateriella rättigheter, trakassera eller diskriminera baserat på olika kriterier, skicka in falsk information, ladda upp virus eller skadlig kod, samla in personlig information om andra, spam och störa säkerheten. Funktioner. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten för att bryta mot någon av dessa förbjudna användningar.

14. Friskrivning från garantier; Ansvarsbegränsning

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att resultaten från vår tjänst kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgänglig" utan några garantier eller villkor. Vi ska inte hållas ansvariga för några skador av något slag, inklusive förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, som uppstår från din användning av tjänsten eller någon produkt eller innehåll, även om vi informeras om möjligheten till sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning av ansvar, så denna begränsning kanske inte gäller dig.

15. Ersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oss och våra dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer och anställda oskadliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från din brott mot dessa användarvillkor eller brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

16. Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen upprätthållas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska avskiljas från dessa användarvillkor, utan att giltigheten påverkas. och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

17. Uppsägning

Dessa användarvillkor gäller tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller genom att sluta använda vår webbplats. Vi kan också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande om vi anser att du har brutit mot några villkor eller bestämmelser. Du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till datumet för uppsägningen.

18. Tillämplig lag

Dessa användarvillkor och eventuella avtal för tjänster styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i USA.

19. Ändringar av användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar, och din fortsatta användning av vår webbplats eller tjänster efter eventuella ändringar indikerar att du accepterar dessa ändringar.

20. Sekretesspolicy:

För information om integritetspolicy, se vår Integritetspolicy.

21. Återbetalningspolicy:

För information om återbetalningar och returer, se vår Returpolicy.

22. Fraktpolicy:

För information om vår fraktpolicy, se vår Fraktpolicy.

23. Betalningspolicy:

För information om vår betalningspolicy, se vår Betalningspolicy.

24. Kontaktinformation

Om du har några frågor om dessa användarvillkor kan du kontakta oss på support@tenthmobile.com.