Servicevoorwaarden

Welkom bij TenthMobile! Deze website wordt beheerd door Drovemedia LLC, en in deze servicevoorwaarden verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar TenthMobile.

Door deze website te gebruiken en gebruik te maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende servicevoorwaarden. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze voorwaarden, mag u de website niet bezoeken of onze diensten gebruiken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief browsers, leveranciers, klanten, verkopers en bijdragers aan de inhoud. Deze voorwaarden, evenals eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar wordt verwezen of die beschikbaar zijn via hyperlinks, vormen een bindende overeenkomst tussen u en ons.

1. Acceptatie van voorwaarden

Door een deel van onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle servicevoorwaarden die in deze overeenkomst zijn uiteengezet, heeft u geen toegang tot de website of kunt u geen gebruik maken van onze diensten. Uw aanvaarding is uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan onze website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van deze voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op updates. Als u de website blijft gebruiken na eventuele wijzigingen, geeft u aan dat u deze wijzigingen accepteert.

2. Voorwaarden onlinewinkel

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u toestemming hebt gegeven om minderjarige gezinsleden toe te staan deze site onder uw toezicht te gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en u mag geen wetten in uw rechtsgebied overtreden, inclusief auteursrechtwetten. Overdracht van wormen, virussen of andere destructieve code is ten strengste verboden. Een schending of schending van een van deze voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

3. Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren. Inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) kan ongecodeerd worden overgedragen en kan transmissies via verschillende netwerken en wijzigingen met zich meebrengen om aan technische vereisten te worden aangepast. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U mag geen enkel deel van de Dienst reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn gemakshalve bedoeld en beperken of beïnvloeden deze Servicevoorwaarden niet op andere wijze.

4. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op onze site niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. De historische informatie op de site is niet actueel en dient alleen ter referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment te wijzigen, zonder de verplichting om informatie bij te werken.

5. Wijzigingen in de Dienst en Prijzen

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Service of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

6. Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via onze website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en zijn onderworpen aan ons retourbeleid. We doen er alles aan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar we kunnen niet garanderen dat de weergave op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn. We behouden ons het recht voor om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot specifieke regio's, individuen of hoeveelheden. Beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat via de Dienst is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

7. Nauwkeurigheid van facturerings- en accountinformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. We kunnen ook bestellingen beperken of verbieden waarvan wij denken dat ze door dealers, wederverkopers of distributeurs zijn geplaatst. U gaat ermee akkoord nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over alle aankopen die u in onze winkel doet.

8. Optionele hulpmiddelen

We kunnen toegang verlenen tot tools van derden waarover we geen controle of input hebben. Deze tools worden geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde. Uw gebruik van optionele tools van derden is op eigen risico en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden van de betreffende externe leverancier(s). Alle nieuwe functies of diensten die via de website worden aangeboden, zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

9. Links naar derden

Onze Service kan inhoud, producten en diensten van derden omvatten. Links van derden op deze site kunnen u naar websites leiden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van materialen, producten of diensten van derden. Alle transacties of interacties met websites van derden zijn op uw eigen risico en u dient hun beleid en praktijken te raadplegen voordat u transacties aangaat. Klachten of zorgen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

10. Gebruikersopmerkingen, feedback en andere inzendingen

Als u specifieke opmerkingen of materialen aan ons indient, gaat u ermee akkoord dat wij, zonder beperking, deze opmerkingen of materialen op elk medium, op elk moment en zonder compensatie of verplichting mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en gebruiken. We kunnen inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die de intellectuele eigendomsrechten of deze Servicevoorwaarden schendt. U bent er verantwoordelijk voor dat uw opmerkingen de rechten van derden niet schenden of onwettig of schadelijk materiaal bevatten.

11. Persoonlijke informatie

Op uw indiening van persoonlijke gegevens via onze winkel is ons Privacybeleid van toepassing.

12. Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.

13. Verboden gebruik

Naast andere verboden die in deze Servicevoorwaarden zijn uiteengezet, is het u verboden de site of de inhoud ervan voor onwettige doeleinden te gebruiken. Dit omvat onder meer het verzoeken van anderen om onwettige handelingen te verrichten, het overtreden van regelgeving of wetten, het schenden van intellectuele eigendomsrechten, het intimideren of discrimineren op basis van verschillende criteria, het indienen van valse informatie, het uploaden van virussen of kwaadaardige code, het verzamelen van persoonlijke informatie van anderen, spammen en het verstoren van de beveiliging. functies. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst te beëindigen wegens overtreding van een van deze verboden vormen van gebruik.

14. Afwijzing van garanties; Beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten verkregen uit onze service accuraat of betrouwbaar zijn. Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd “zoals deze is” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie of voorwaarde. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, inclusief winstderving, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, die voortvloeit uit uw gebruik van de Dienst of enig product of inhoud, zelfs als u hiervan op de hoogte bent gesteld de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan de beperking van aansprakelijkheid niet toe, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

15. Schadeloosstelling

U stemt ermee in ons en onze gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeit uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of schending van enige wet of rechten van derden.

16. Deelbaarheid

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare deel worden gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zonder de geldigheid aan te tasten. en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

17. Beëindiging

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of door onze site niet langer te gebruiken. We kunnen deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als we van mening zijn dat u voorwaarden of bepalingen heeft overtreden. U blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging.

18. Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en eventuele overeenkomsten voor Services worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten.

19. Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen, en uw voortgezette gebruik van onze website of diensten na eventuele wijzigingen geeft aan dat u deze wijzigingen accepteert.

20. Privacybeleid:

Voor informatie over het privacybeleid verwijzen wij u naar onze Privacybeleid.

21. Terugbetalingsbeleid:

Voor informatie over terugbetalingen en retourzendingen verwijzen wij u naar onze TERUGSTUURBELEID.

22. Verzendbeleid:

Voor informatie over ons verzendbeleid verwijzen wij u naar onze Verzendbeleid.

23. Betalingsbeleid:

Voor informatie over ons betalingsbeleid verwijzen wij u naar onze Betalingsbeleid.

24. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze servicevoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via support@tenthmobile.com.